.
                        
موضوعات سايت
جستجو


تبادل لينك

http://backlinks.ir

http://tarikhema.ir/link

http://tarikhema.ir/directory

http://mamlekate.ir

http://link.hamfaz.com/

http://iranarena.net

مراحل روزه‌داری در بیان مقام معظم رهبری
پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348
روزه که از آن به عنوان تکلیف الهى یاد مى کنیم، در حقیقت یک تشریف الهى است؛ یک نعمت خداست؛ یک فرصت بسیار ذى قیمت براى کسانى است که موفّق مى شوند روزه بگیرند؛ البته سختی هایى هم دارد. همه کارهاى مبارک و مفید، از سختى خالى نیست. بشر بدون تحمّل سختی ها به جایى نمى رسد. این مقدار سختى که در تحمّل روزه گیرى وجود دارد، در مقابل آنچه که از روزه عاید انسان مى شود، چیزِ کم و سرمایه اندکى است که انسان مصرف مى کند و سود بسیارى را مى برد. سه مرحله براى روزه ذکر کرده اند؛ هر سه مرحله هم براى کسانى که اهل آن هستند، مفید است.

 گرسنگی و تشنگی

یک مرحله، همین مرحله عمومى روزه است؛ یعنى پرهیز از خوردن و نوشیدن و سایر محرّمات. اگر تنها محتواى روزه ما همین امساک باشد، این منافع زیادى دارد. هم ما را مى آزماید و هم به ما مى آموزد؛ هم درس هست، هم آزمایش براى زندگى است. تمرین و ورزش است؛ یک ورزش بسیار با اهمیت تر از ورزش جسمانى در این کار وجود دارد. روایاتى از ائمه علیهم السّلام وارد شده است که به همین مرحله از روزه توجّه دارد. یک روایت از امام صادق علیه الصّلاةوالسّلام است که مى فرماید: «لیستوى به الغنى و الفقیر»؛ خداى متعال روزه را واجب کرده است تا در این ساعات و روزها، فقیر و غنى با یکدیگر برابر شوند. انسانى که تهیدست و فقیر است، نمى تواند در طول روز هرچه هوس کرد، بخرد و بخورد و بیاشامد؛ اما آدم هاى غنى، در طول روز، هرچه که هوس مى کنند و هرچه که مى خواهند، برایشان فراهم است. غنى، حال فقیر و گرسنگى فقیر و تهیدستى او را از به دست آوردن چیزهایى که مورد اشتهاى اوست، درک نمى کند؛ اما در روزى که روزه مى گیرد، همه یکسانند و با اختیار خودشان، از مشتهیات نفسانى محرومند.

یک روایت دیگر از امام رضا علیه السّلام نقل شده است که به نکته دیگرى اشاره دارد. مى فرماید: «لکى یعرفوا الم الجوع و العطش و یستدلوا على فقر الآخره» در این روایت، به تهیدستى و گرسنگى و تشنگى روز قیامت اشاره مى شود. در روز قیامت، یکى از ابتلائات انسان، تشنگى و گرسنگى است که در آن حالت، انسان در مقابل مؤاخذه و سؤال و جواب الهى قرار مى گیرد. انسان باید در گرسنگى و تشنگى روز ماه رمضان، به آن حالت روز قیامت توجّه کند و به آن لحظه بسیار سخت و دشوار متنبّه شود.

باز روایت دیگرى از امام رضا علیه السّلام است که به بُعد دیگرى از ابعاد روزه در همین مرحله گرسنگى و تشنگى کشیدن توجّه مى کند. آن، این است که مى فرماید: «صابراً على ما اصابه من الجوع و العطش». قدرت صبر به انسان داده مى شود که بتواند گرسنگى و تشنگى را تحمّل کند. انسان هاى نازپرورده -کسانى که معناى گرسنگى و تشنگى را نچشیده اند و نفهمیده اند- قدرت صبر و تحمّل هم ندارند؛ در بسیارى از میدان ها، خیلى زود از پا درمى آیند و امتحان هاى گوناگون زندگى، آن ها را درهم مى فشرد و له مى کند. انسانى که گرسنگى و تشنگى را چشیده است، معناى این ها را مى داند و در مقابل دشواری هایى که از این راه ممکن است پیش بیاید، قدرت تحمّل دارد. ماه رمضان، این قدرت تحمل و این صبر را به همه مى دهد. یک روایت دیگر هم در همین زمینه عرض مى کنم که آن هم از امام رضا علیه الصّلاةوالسّلام است؛

گرچه شاید این یکى، دو مورد، فقره هاى یک حدیث باشد. «و رائضا لهم على اداء ما کلّفهم»؛ یعنى تحمّل گرسنگى و تشنگى و اجتناب از مشتهیات نفسانى در روز ماه رمضان، یک نوع ریاضت است که انسان را بر اداء تکالیف گوناگون زندگى قادر مى سازد. البته منظور، ریاضت هاى شرعى و ریاضت هاى الهى و ریاضت هاى اختیارى است. یکى از چیزهایى که انسان را قدرتمند مى کند و بر پیمودن راه هاى دشوار زندگى توانا مى سازد، ریاضت کشیدن است که خیلی ها به آن پناه مى برند. این یک ریاضت شرعى است. بنابراین، در همین چند حدیثى که خوانده شد، مى بینید که همین مرحله از روزه -یعنى مرحله تحمّل گرسنگى و تشنگى- در اغنیا احساس همسانى با فقرا ایجاد مى کند؛ احساس گرسنگى روز قیامت را به انسان منتقل مى کند؛ صبر و تحمّل در مقابل شدائد را به انسان مى بخشد؛ صبر بر اداء تکلیف را به عنوان یک ریاضت الهى به انسان اهداء مى کند؛ یعنى این همه فواید در همین مرحله است. علاوه بر خالى بودن شکم از غذا و اجتناب از کارهایى که در حال عادى براى انسان مباح است، نورانیت و صفا و لطافتى هم به انسان مى دهد که بسیار مغتنم است.

پرهیز از گناه

مرحله دوم روزه، پرهیز از گناه است؛ یعنى نگاهدارى گوش و چشم و زبان و دل، حتّى -طبق بعضى از روایات- نگاهدارى بشره انسان، پوست بدن و موى بدن انسان از گناه. از امیرالمؤمنین علیه السّلام نقل شده است که «الصّیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرّجل من الطّعام و الشّراب»؛ همان طورى که از غذا و از آشامیدنى و از مشتهیات نفسانى اجتناب مى کنید، از گناه هم اجتناب کنید. این یک مرحله بالاتر براى روزه است. این فرصت ماه رمضان، فرصت مغتنمى است که انسان تمرین اجتناب از گناه کند.

بعضى از جوانان در مراجعاتى که دارند، به بنده التماس دعا که مى کنند، از جمله مکرّر مى گویند شما دعا کنید که ما بتوانیم گناه نکنیم. البته دعا کردن خوب و لازم است و مى کنیم؛ اما گناه نکردن، به اراده انسان احتیاج دارد. باید تصمیم بگیرید که گناه نکنید و وقتى تصمیم گرفتید، این کار بسیار آسانى خواهد شد. اجتناب از گناه، چیزى است که مثل یک کوه در چشم انسان جلوه مى کند؛ اما با تصمیم، مثل یک زمین هموار مى شود. در ماه رمضان، بهترین فرصت است که همه این را تمرین بکنند.

روایت دیگرى از فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها نقل شده است که فرمود: «ما یصنع الصائم بصیامه إذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه»؛ انسان از روزه چه بهره اى خواهد برد، اگر زبان و گوش و چشم و جوارح خود را از گناه باز ندارد؟ در یک روایت نقل شده است که زنى به خدمتکار خود اهانت کرد. ظاهراً آن ها در همسایگى پیامبر، یا مثلاً در سفرى همراه آن حضرت بودند. پیامبر اکرم طعامى در دستشان بود، به او تعارف کردند و فرمودند: از این بخور. آن زن گفت من روزه ام. نقل شده است که پیامبر به او این طور فرمودند: «کیف تکونین صائمه و قد سببت جاریتک»؛ چطور تو روزه اى؛ در حالى که به خدمتکار خودت دشنام داده اى؟ «إنّ الصوم لیس من الطعام و الشّراب»؛ روزه فقط این نیست که از خوراک و نوشیدنى اجتناب کنید. «و إنما جعل اللَّه ذلک حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل و القول»؛ خدا خواست که انسان روزه دار به سراغ گناهان و آلودگی ها نرود؛ و از جمله این گناهان، گناهان زبان است؛ بدگویى و اهانت به دیگران است. از جمله این گناهان، گناهان دل است؛ دشمنى و کینه دیگران را در دل پروراندن است. بعضى گناهان به معناى اصطلاح شرعى است؛ بعضى گناهان اخلاقى است؛ مراتب گوناگونى دارد.

پس، مرحله دوم روزه دارى این است که انسان بتواند از گناهان، خود را جدا کند و به خصوص شما جوانان عزیز از این فرصت استفاده کنید. شما جوانید. جوان، هم قدرت و توانایى دارد و هم صافىِ دل و نورانیتِ دل براى او یک فرصت است. در طول ماه رمضان، از این فرصت استفاده کنید و اجتناب از گناهان را -که مرحله دوم روزه دارى است- تمرین نمایید.

اجتناب از غفلت

مرحله سوم از روزه دارى، پرهیز از هرچیزى است که ذهن و ضمیر انسان را از یاد خدا غافل کند. این، آن مرحله بالاى روزه دارى است که در حدیث آن طور که وارد شده است، پیامبر به حضرت پروردگار (جلّت عظمته) عرض مى کند: «یا ربّ و ما میراث الصّوم»؛

 
 

مرتبط باموضوع :

 دیدگاه‌های امام خمینی(ره) راجع به زنان  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 4808 مشاهده
 شخصيت و كرامت زن از دیدگاه امام خمینی(ره)  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 5525 مشاهده
 الگوی زنان تاريخ از نگاه رهبر معظم انقلاب  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 4472 مشاهده
 حضرت فاطمه زهرا (ع) از نگاه حضرت امام خمینی(ره)  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 4588 مشاهده
 گزیده سخنان بزرگان جهان در رابطه با زن  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 5067 مشاهده
 
 
 
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب